Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

W Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 były realizowane  zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, które podlegają działaniom informacyjnym polegającym na umieszczeniu plakatu informacyjnego i zamieszczenia informacji na swojej stronie informacyjnej:

  • Umowa nr PS.POWER.COVID.19.20 z dnia 11 września 2020 r. o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” nr. POWR.02.08.00-00-00-0096/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, działanie 2,8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Całkowita wartość zadania wynosi 596.096,28 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej na kwotę 502.389,94 zł, środki z budżetu państwa na kwotę 93.706,34 zł. Środki wydatkowano na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników oraz sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, w tym: składki na Fundusz Pracy i Fundusz emerytur Pomostowych.
  • Umowa Nr 8/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2019 roku zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 319.340 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 244.800 zł. Środki wydatkowano na remont budynku E oraz doposażenie zespołów mieszkalnych, pracowni terapeutycznych oraz rehabilitacji.
  • Umowa nr 1/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowe na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadania własnego gminy i zadania własnego powiatu określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 171.138,31 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 136.575 zł. Środki wydatkowano na wyposażenie pomieszczeń Domu oraz na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na fundusz Pracy i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
  • Umowa Nr 13/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku, zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 189.698,57 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 151.752 zł. Środki wydatkowano na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej do pomieszczeń na kwarantannę w związku ze wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym.
  • Umowa Nr 14/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadania własnego gminy oraz zadania własnego powiatu określonych w art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 175.685 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 140.548 zł. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących opiekę nad mieszkańcami oraz dla osób zapewniających ciągłość realizacji usług Domu w czasie trwania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  • Umowa nr 14/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadania własnego gminy oraz zadania własnego powiatu określonych w art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 324.315 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 259.452 zł. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom w formie nagrody, w tym sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, za pracę w szczególnych warunkach w okresie trwania zagrożenia epidemicznego na terenie Domu, a także zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami.
  • Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z utworzeniem na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. oraz zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów planu finansowego w/w funduszu. Całkowita wartość zadania na kwotę 225.649 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przyznane środki będą wydatkowane na zakup urządzeń i środków do utrzymania czystości i reżimu sanitarnego, środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców i pracowników, wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na izolatoria i kwarantannę oraz na wypłatę wynagrodzenia dla zapewnienia niezbędnej kadry do utrzymania ciągłości usług.