Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

W Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 były realizowane  zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, które podlegają działaniom informacyjnym polegającym na umieszczeniu plakatu informacyjnego i zamieszczenia informacji na swojej stronie informacyjnej:

 • Realizując obowiązkowe działanie informacyjne i promocyjne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych i podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowanie lub dofinansowanie z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953) Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 informuje, że realizuje zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Na podstawie umowy Nr 1/2021 w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2021 r. zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), Wojewoda Podlaski przekazał Miastu Białystok środki finansowe w formie  dotacji celowej na bieżącą działalność dla domu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomoc społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, a szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług, zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.Uzyskano dotację w wysokości 140.318 zł, z której sfinansowano:
  – środki do utrzymania czystości i reżimu sanitarnego,
  – wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy na zapewnienie niezbędnej kadry do utrzymania ciągłości usług.
  Zadanie jest realizowane do 31.12.2021 r.
  Dofinansowanie: 140.318 zł,
  Całkowita wartość: 175.398 zł.
 • Realizując obowiązkowe działanie informacyjne i promocyjne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych i podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowanie lub dofinansowanie z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953) Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 informuje, że realizuje zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania Covid.Uzyskano dotację w wysokości 225.649 zł, z której sfinansowano:
  – urządzenia i środki do utrzymania czystości i reżimu sanitarnego,
  – środki ochrony indywidualnej dla mieszkańców i pracowników,
  – wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na izolatoria i kwarantannę,
  – wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy na zapewnienie niezbędnej kadry do utrzymania ciągłości usług.
  Zadanie jest realizowane do 31.12.2021 r.
  Dofinansowanie: 225.649 zł,
  Całkowita wartość: 225.649 zł.
 • Miasto Białystok – Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 informuje o realizacji projektu w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na podstawie umowy Nr POS/000004/10D z dnia 12 lipca 2021r.Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 poprzez:
  – zakup środków ochrony indywidualnej,
  – zakup dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu COVID-19,
  – zakup sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństw a sanitarnego,
  – zorganizowanie aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.
  Zadanie realizowano w terminie 01.06.2021 – 30.11.2021 r.
  Łączna kwota otrzymanego wsparcia w ramach projektu: 60.998,56 zł.
  Dofinansowanie: 60.998,56 zł
  Całkowita wartość zadania: 99.998,56 zł.
 • Umowa nr PS.POWER.COVID.19.20 z dnia 11 września 2020 r. o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” nr. POWR.02.08.00-00-00-0096/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, działanie 2,8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Całkowita wartość zadania wynosi 596.096,28 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej na kwotę 502.389,94 zł, środki z budżetu państwa na kwotę 93.706,34 zł. Środki wydatkowano na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników oraz sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, w tym: składki na Fundusz Pracy i Fundusz emerytur Pomostowych.
 • Umowa Nr 8/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2019 roku zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 319.340 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 244.800 zł. Środki wydatkowano na remont budynku E oraz doposażenie zespołów mieszkalnych, pracowni terapeutycznych oraz rehabilitacji.
 • Umowa nr 1/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowe na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadania własnego gminy i zadania własnego powiatu określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 171.138,31 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 136.575 zł. Środki wydatkowano na wyposażenie pomieszczeń Domu oraz na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na fundusz Pracy i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Umowa Nr 13/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku, zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 189.698,57 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 151.752 zł. Środki wydatkowano na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej do pomieszczeń na kwarantannę w związku ze wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym.
 • Umowa Nr 14/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadania własnego gminy oraz zadania własnego powiatu określonych w art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 175.685 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 140.548 zł. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących opiekę nad mieszkańcami oraz dla osób zapewniających ciągłość realizacji usług Domu w czasie trwania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Umowa nr 14/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadania własnego gminy oraz zadania własnego powiatu określonych w art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Całkowita wartość zadania wynosi 324.315 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 259.452 zł. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom w formie nagrody, w tym sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, za pracę w szczególnych warunkach w okresie trwania zagrożenia epidemicznego na terenie Domu, a także zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami.
 • Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z utworzeniem na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. oraz zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów planu finansowego w/w funduszu. Całkowita wartość zadania na kwotę 225.649 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przyznane środki będą wydatkowane na zakup urządzeń i środków do utrzymania czystości i reżimu sanitarnego, środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców i pracowników, wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na izolatoria i kwarantannę oraz na wypłatę wynagrodzenia dla zapewnienia niezbędnej kadry do utrzymania ciągłości usług.