Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na pływalni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – może się Pan/Pani z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się przez e-mail: iod@dpsb.bialystok.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji umowy, np. sprzedaży karnetu, umożliwienia i organizacji pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz pokrycia opłat ryczałtowych i ich częściowej odpłatności, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b-c RODO,
  2. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. ze względu na uzasadniony interes administratora w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu zapewnienia komunikacji w celu realizacji umowy lub wniosku – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. Dane z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO oraz na podstawie art. 222-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Monitoring obejmuje teren zewnętrzny należący do Domu Pomocy Społecznej, wejścia do budynków oraz ciągi komunikacyjne. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni. Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia opiekunom możliwości widzenia dzieci w trakcie zajęć na pływalni, w holu pływalni znajduje się monitor wyświetlający bieżący podgląd na obszar basenu, do którego dostęp mają osoby przebywające w holu pływalni. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć lub nagrań monitora.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  2. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  3. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
  4. nagrania z monitoringu mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań.

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia opiekunom możliwości widzenia dzieci w trakcie zajęć na pływalni, w holu pływalni znajduje się monitor wyświetlający bieżący podgląd na obszar basenu, do którego dostęp mają osoby przebywające w holu pływalni. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć lub nagrań monitora.

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w zakresie danych osobowych niezbędnych do celów realizacji umowy;
 5. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe przestaną być przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania wskazany w przepisach o archiwizacji, lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych lub gdy upłynie okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Dom Pomocy Społecznej powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagranie może być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.