Regulamin pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

 1. Pływalnia jest obiektem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.
 2. Uznaje się, że każda osoba – przed zakupieniem usługi zawartej w cenniku pływalni – zapoznała się z
  postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
 3. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach:
  • poniedziałki, środy i piątki od 7.00 do 21.45,
  • wtorki, czwartki, soboty i niedziele od 6.15 do 21.45.
 4. z wyjątkiem:

  • świątecznych dni wolnych określonych odrębnym zarządzeniem Dyrektora DPS-u,
  • dni w których są organizowane imprezy sportowe lub rekreacyjne,
  • okresu przerwy technologicznej oraz dni wystąpienia ewentualnych awarii.
 5. Ustala się następujące strefy w obiekcie:
  • strefa holu głównego (z kasą i szatnią główną),
  • strefa sucha (schody, hol na I piętrze),
  • strefa mokra (przebieralnie, natryski i hala basenowa z nieckami: sportową i rekreacyjną).
 6. Wejścia na halę basenową odbywają się o konkretnej godzinie wg określonego harmonogramu który jest
  dostępny w kasie pływalni oraz na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.
 7. Ogólna liczba osób pływających w nieckach basenowych nie powinna przekraczać 57 osób (w tym
  maksymalnie 7 osób na torze) na jednostkę czasową – 45 minut. W przypadku organizacji zawodów i
  imprez liczba ta może ulec zmianie.
 8. Na pływalnię nie mają wstępu osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
  • z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry,
  • których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,
  • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
  • których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi itp.)
  korzystają z pływalni ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, na
  własną odpowiedzialność.
 10. Wstęp na halę basenową dozwolony jest osobom pływającym, posiadającym ważny bilet, karnet lub kartę
  sportu.
 11. Na hali basenowej mogą przebywać osoby:
 12. niecka sportowa:

  • umiejące pływać (umiejętność pływania potwierdza ratownik),

  niecka sportowa i rekreacyjna:

  • uczące się pływać lub trenujące pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia posiadającej
   odpowiednie uprawnienia (instruktora),
  • niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków
   skurczów mięśni lub utraty przytomności uwarunkowanej schorzeniami układu krążenia – tylko z
   pełnoletnim opiekunem, rehabilitantem, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, na własną
   odpowiedzialność.

  niecka rekreacyjna:

  • dzieci do lat 7 wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub osób pełnoletnich (stały kontakt z
   dzieckiem na wyciągnięcie ręki) oraz nieumiejące pływać (dzieci w wieku szkolnym za
   okazaniem ważnej legitymacji). Jedna osoba może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci do
   lat 7.
 13. Korzystanie z niecek basenowych może odbywać się tylko w obecności ratownika, zajęcia nauk pływania
  i grup szkolnych dodatkowo w obecności osoby prowadzącej (instruktora) i opiekuna grupy.
 14. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie kąpiących się i stosujących się do regulaminu odpowiedzialność
  ponoszą ratownicy pełniący dyżur, natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci kąpiących się z
  rodzicami (opiekunami) odpowiedzialność ponoszą ich rodzice (opiekunowie).
 15. Za bezpieczeństwo grup ćwiczących w basenie odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia
  (instruktor).
 16. W pomieszczeniach pływalni za porządek, właściwe zachowanie i bezpieczeństwo odpowiedzialny jest
  opiekun. Ma on obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na teren pływalni do momentu jej
  opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć.
 17. Ratownicy ubrani są w czerwone stroje z napisem „Ratownik”.
 18. W niecce sportowej obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 19. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać na hali basenowej na zajęciach otwartych wyłącznie w
  wyznaczonych dniach i godzinach, zgodnie z określonym harmonogramem, który jest dostępny na tablicy
  ogłoszeń.
 20. Każda osoba udająca się do strefy suchej ma obowiązek zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe
  i pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni w holu głównym.
 21. Przed wejściem do strefy mokrej (przebieralnie i natryski) obowiązuje noszenie obuwia basenowego
  (dopuszczalne jest chodzenie boso na własną odpowiedzialność).
 22. Każdą osobę pływającą przed wejściem na halę basenową obowiązuje staranne umycie się pod natryskiem
  (także każdorazowo po skorzystaniu z WC) oraz dezynfekcja stóp.
 23. Na halę basenową wchodzi się boso w stroju kąpielowym ściśle przylegającym do ciała i czepku, dzieci
  do lat dwóch – dodatkowo w pieluchomajtkach wodoodpornych. Ubrania, torby, plecaki należy pozostawić
  w szafkach. Obuwie basenowe i ręczniki pozostawia się w wyznaczonych miejscach w pomieszczeniu z
  natryskami.
 24. Osoby pływające upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem pływania. Po
  pływaniu szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
 25. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki zobowiązane są do przebywania na obiekcie
  wyłącznie z opiekunem. Dopuszcza się używania przez nie własnych wózków.
 26. Osoby prowadzące zajęcia (instruktorzy) powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych (w
  kolorze innym niż czerwony) i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni lub boso.
 27. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 28. Osoba prowadząca zajęcia (instruktor) przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu ma obowiązek
  przeprowadzenia zbiórki oraz zgłoszenia przybycia i wyjścia grupy ratownikowi. Zobowiązany jest on
  do wpisania się do dziennika pracy instruktorów. Zabrania się załatwiania wszelkich spraw z
  rodzicami/opiekunami dzieci na hali basenowej.
 29. Grupa bez osoby prowadzącej (instruktora) i opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 30. Grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień
  innym osobom.
 31. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz bezwzględnego podporządkowania
  się decyzjom osoby prowadzącego zajęcia (instruktora) i ratownika.
 32. Osobom pływającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywającym a
  w szczególności:

  • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w
   czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  • biegać wokół niecek basenowych, w przebieralniach i pod natryskami,
  • skakać do wody, popychać i wrzucać inne osoby do wody oraz zanurzać je pod wodę,
  • pływać w poprzek torów pływackich, siadać na linach torowych,
  • nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe,
  • palić papierosy, pić napoje alkoholowe oraz jeść na terenie hali basenowej, przebieralni,
   holu na I piętrze,
  • niszczyć urządzeń i sprzętu oraz zanieczyszczać teren pływalni,
  • wprowadzać lub wnosić wszelkiego rodzaju zwierząt.
 33. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest
  odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
 34. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakazać
  dalszego korzystania z pływalni.
 35. Osobom pływającym zabrania się:
  • używania sprzętu z elementami szklanymi (okularów, masek, szkieł kontaktowych oraz
   szamponów, mydeł i innych kosmetyków w opakowaniach szklanych),
  • korzystania z kosmetyków do ciała (kremy, balsamy) bezpośrednio przed wejściem do basenu,
  • wnoszenia na halę basenową ubrań, toreb, saszetek, plecaków, telefonów komórkowych, sprzętu
   muzycznego i grającego, puszek oraz ostrych i niebezpiecznych narzędzi,
  • korzystania z własnego sprzętu sportowego i asekuracyjnego bez zgody dyżurującego ratownika,
  • wnoszenia i używania własnego sprzętu nurkowego bez zgody kierownictwa – prócz sprzętu ABC,
  • żucia gumy podczas pobytu na hali basenowej, plucia na podłogę oraz do wody basenowej,
   załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej.
 36. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralni, a nie oddane na przechowanie
  opiekunowi lub do depozytu, kierownictwo i obsługa pływalni nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie
  lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze pływalni.
 37. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:
  • jeden gwizdek krótki – przekroczenie regulaminu,
  • dwa gwizdki krótkie – zakończenie kąpieli,
  • jeden gwizdek długi – alarm.
 38. Na sygnał ratownika „alarm” wszyscy pływający muszą natychmiast wyjść z wody i opuścić halę basenową.

 39. Zabrania się w obiekcie wykonywania filmów i zdjęć bez zgody kierownictwa pływalni.
 40. Wszystkie skaleczenia i urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi lub
  obsłudze pływalni.
 41. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu na hali basenowej sprawują ratownicy pełniący dyżur a w
  pozostałych pomieszczeniach obiektu – pracownicy obsługi pływalni.
 42. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za
  osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice (opiekunowie).
 43. Obiekt pływalni jest monitorowany (nie dotyczy to: przebieralni i natrysków).
 44. Pływalnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 45. Skargi i wnioski można zgłaszać kierownikowi pływalni lub jego zastępcy, a przypadku ich nieobecności w
  kasie obiektu lub pracownikom obsługi.

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej
Białegostoku

Zarządzenie
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej