Zarządzenie nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego  Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

Zarządzenie nr 1051/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego

 Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734), § 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 114, poz. 1182) zarządzam, co następuje:

  1. Przyjmuję Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.
  3. Traci moc Zarządzenie Nr 735/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zmienione Zarządzeniem Nr 1156/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 1428/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2018 r.
  4. Wydane na podstawie Zarządzenia Nr 735/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 zarządzenia, upoważnienia i pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.